back2bank
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A jelen weboldal használata, a weboldalon történő rendeléssel, vagy a kapcsolatfelvétel során az oldal látogatói személyes adatokat adhatnak meg, melyeket a weboldal üzemeltetője a hatályos jogszabályok alapján kezel, az alábbiak szerint:
FOGALMAK
Szolgáltató: jelen weboldal üzemeltetője: Zab Bernadett E.V.
Érintett: jelen weboldal látogatói, felhasználói, akik személyes adataik kezelésével kapcsolatban azokról rendelkezhetnek.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Álnevesítés:  a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan jellegű sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
ADATKEZELŐ ADATAI
Szolgáltató neve: Zab Bernadett E.V.
Szolgáltató székhelye: 2400 Dunaújváros, Köztársaság út 10, 3/3
Szolgáltató e-mail címe: info@back2bank.hu
Szolgáltató nyilvántartási száma: 54400270
Szolgáltató adószáma: 55685542-1-27
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: Dotroll Kft., székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., e-mail: support@dotroll.com, tel: +36-1-432-3232  
ADATKEZELÉSEK
A weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő az általa kezelt adatok jogszabályi háttereként megfogalmazott Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. számú Rendelet – röviden GDPR) előírásai alapján az alábbi adatkezeléseket végzi weboldalán:
KAPCSOLATFELVÉTEL
Az adatkezelés célja
Az Érintett által e-mail-en, telefonon, vagy a weboldalon keresztül kezdeményezett megkeresések kezelése, válaszadás, intézkedés.
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám).
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett önkéntes hozzájárulása
 
Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvétel lezárásáig.
REGISZTRÁCIÓ
Az adatkezelés célja
Az Érintett felhasználói élményének javítása azáltal, hogy ismételt megrendelésekor a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat nem kell újra megadnia, valamint korábbi megrendeléseit megtekintheti. 
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Regisztráció során megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, valamint foglalkozás/regisztráció jellege).
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett önkéntes hozzájárulása
 
Az adatkezelés időtartama
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 
MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
Az adatkezelés célja
Az Érintett megrendelésével és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés jogszerű teljesítése
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Megrendelés során rögzített adatok (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, terméknevek, jellemzők, megrendelés száma, dátuma).
 
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése.
 
Az adatkezelés időtartama
A megrendelt termékekhez tartozó jótállásos, szavatossági jogok érvényességének határidejéig (terméktől függően 1 vagy 2 év).
 
MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉSE
Az adatkezelés célja
Az Érintett megrendelésével és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés jogszerű teljesítése
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Megrendelés során rögzített adatok (név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, terméknevek, jellemzők, megrendelés száma, dátuma, az Érintett által megjegyzésként önként megadott bármilyen információ).
 
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése.
 
Az adatkezelés időtartama
A megrendelt termékekhez valamint szolgáltatásokhoz tartozó jótállásos, szavatossági jogok érvényességének határidejéig (terméktől függően 1 vagy 2 év).
 
SZÁMLÁZÁS
Az adatkezelés célja
Szolgáltató törvényi kötelezettségének való megfelelés.
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által rendeléskor megadott számlázási adatok (név, számlázási cím, e-mail cím), valamint az Érintett megrendelésében szereplő tételek.
 
Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése (kötelező számlakibocsátás), valamint  az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése (bizonylat megőrzés)
 
Az adatkezelés időtartama
Számla kiállításától számított 8 év
 
PANASZKEZELÉS
Az adatkezelés célja
Az Érintett által benyújtott panaszok érdemi vizsgálata, elbírálása, kezelése.
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Panasz során megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, rendelés száma, dátuma, valamint a Érintett által önkéntesen megadott bármely információ).
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett önkéntes hozzájárulása.
 
Az adatkezelés időtartama
A Panasz rendezéséig, az esetleges jogi következmények lezárulásáig, vagy a panasz kapcsán érintett jogszabályok által meghatározott időtartamig, de legalább az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) 17/A§ által meghatározott időtartamig: 5 évig)
 
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Az adatkezelés célja
Az Érintett tájékoztatása a Szolgáltató termékajánlatairól, akcióiról, működésével kapcsolatos információkról e-mail-en küldött, rendszeres vagy időszakos hírlevél formájában.
 
Kezelt adatok köre
Az Érintett által a Regisztráció során megadott adatok (név, e-mail cím).
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett önkéntes hozzájárulása.
 
Az adatkezelés időtartama
Visszavonásig, az Érintett hírlevélről történő leiratkozásáig.
 
Érintett leiratkozási szándékát jelezheti e-mail-en, vagy a hírlevelek végén található leiratkozó linkre kattintva. Szolgáltató köteles a leiratkozási szándékot haladéktalanul elfogadni, és Érintettet a hírlevél listáról törölni.
 
LEAD GYŰJTÉS
Az adatkezelés célja
A Szolgáltató feliratkozókat érdeklődőket gyűjt annak érdekében, hogy a feliratkozást követően Érintetteknek információkat, tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön e-mail-en, vagy telefonos megkereséseket alkalmazzon.
 
Kezelt adatok köre
Az Érintettek neve, e-mail címe, telefonszáma.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett önkéntes hozzájárulása.
 
Az adatkezelés időtartama
Visszavonásig, az Érintett törlési kérelméig.
 
Érintett leiratkozási szándékát jelezheti e-mail-en vagy telefonon. Szolgáltató köteles a leiratkozási szándékot haladéktalanul elfogadni, és Érintettet a Szolgáltató adatbázisából törölni.
 
COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ
A Szolgáltató weboldalának üzemeltetése, működtetése során, valamint az ezekhez kapcsolódó történések elemzéséhez, az oldal működésének javítása céljából, továbbá a Felhasználók jobb kiszolgálásának érdekében weboldalán Cookie-kat (magyarul Sütiket) alkalmaz, és ezeket bizonyos esetekben tovább adhatja harmadik fél számára. A Sütik alkalmazása során Érintettek különböző adatainak kezelésére kerülhet sor sokszor olyan anonim módon, hogy az Érintettek az adatkezelés során nem lesznek beazonosíthatók (álnevesített adatkezelés). Ez alól kivételt képeznek azok a Sütik, amelyek az Érintettek számítógépén kerülnek elhelyezésre, ezzel javítva a felhasználói élményt (pl. jelszavak kezelése, beállítások mentése, űrlapok kitöltése során alkalmazott adatvesztés megelőzés, stb.), Ezen Sütiket az Érintettek böngészőjük beállításával tudják szabályozni, letiltani. A Sütik kezelésével, törlésével kapcsolatban az alábbi helyeken található bővebb információ:
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
MIK AZOK A SÜTIK?
A sütik (angolul: Cookie) olyan betűket és számokat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyek segítenek a webszerver és a számítógépek közötti kommunikációban, javítják a felhasználói élményt, gyorsítják a folyamatokat, segíthetnek a weboldal üzemeltetőinek, hogy a látogatóknak releváns tartalmat jelenítsenek meg, de bizonyos mentések, beállítások is Sütiket használnak.
 
A SÜTIK FAJTÁI
A sütik alkalmazásának időtartamától függően megkülönböztetünk ideiglenes és állandó Sütiket. 
 
Az ideiglenes sütik legfontosabb célja az adatvesztés elkerülése, így csak addig tárolódnak a felhasználók gépén, ameddig ők el nem hagyják a weboldalt. Az ilyen sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, de bizonyos esetekben már ezt megelőzően (beállítástól függően akár néhány perc) múlva is törlődhetnek.
 
Az állandó (mentett) sütik napokig, hetekig, hónapokig vagy akár egy évig is a felhasználó gépére települ, azonban a felhasználó ezeket a Sütikeg már ezt megelőzően is törölheti számítógépéről.
 
A sütik származhatnak ún. harmadik féltől is, ez esetben a (jellemzően külső) sütiket olyan szolgáltató helyezi el a felhasználók számítógépének böngészőjében, akinek ehhez kapcsolódó szolgáltatását a weboldalak üzemeltetője igénybe veszi (ilyen harmadik fél lehet pl. a Google vagy a Facebook)
 
SÜTIK FAJTÁI MŰKÖDÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL
Működésük szempontjából az alábbi sütiket különböztethetjük meg:
 
Munkamenet sütik: a weboldal működéséhez szükséges sütik, melyek nélkül a weboldal lehet hogy nem, vagy csak hibásan működik, esetleg működése lelassul. Az Érintettek a weboldal használatával elfogadják ezen sütik alkalmazását.
A weboldal munkamenet sütijeinek időtartama az oldal vagy a böngésző bezárásáig tart.
 
Biztonsági sütik: a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatok biztonsága, esetleg a felhasználói adatok védelme érdekében használt sütik, melyek védelmet nyújtanak annak érdekében, hogy azokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg.
 
Funkcionális sütik: ezek a sütik segítenek a felhasználóknak az oldal használatában. Pl. milyen eszközzel nyitották meg a weboldalt, vagy segít az oldal nyelvének vagy a szöveg méretének helyes megválasztásában, de ide sorolhatjuk az automatikus bejelentkezéshez szükséges adatok elmentését is.
A weboldal funkcionális sütijeinek kezelése a felhasználó által használt böngésző beállításánál végezhető el.
 
Analitikai sütik: ezek segítenek a weboldalnak elemezni a felhasználók által végzett műveleteket, hogy az elemzések segítségével javítani tudják működésüket. Ezek a sütik az adatokat anonim módon rögzítik, így nem biztosítják a felhasználók beazonosíthatóságát.
A weboldal által használt analitikai sütik:
Google Analytics
Saját statisztikai elemzés
 
Célzott vagy marketing sütik: ezek a sütik segítenek a weboldalnak, hogy releváns információkat, ajánlatokat mutasson a felhasználóknak, látogatóknak, elkerülve az érdektelen információk és ajánlatok megjelenítését. A weboldal által használt marketing sütik:
Facebook pixel
Google Analytics Süti
Google Ads Süti
Remarketing Sütik 
 
A Google által használt sütikről részletes tájékoztató itt található:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
 
A Facebook által használt sütikről részletes tájékoztató itt található:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
 
AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ ADATFELDOLGOZÓK 
Adatkezelő a weboldal működtetéséhez, valamint a megrendelések teljesítéséhez olyan alvállalkozók (harmadik fél) szolgáltatásait veszi igénybe, akik az Adatkezelő megbízása alapján mint Adatfeldolgozók az Adatkezelő által nyilvántartott személyes adatokat – kizárólag alvállalkozói szerződésük teljesítéséhez szükséges mértékben és mennyiségben – kezelnek.
 
Weboldal üzemeltetéséhez szükséges technikai háttér, tárhely
Adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft.
Adatfeldolgozó e-mail címe: dpo@dotroll.com 
Adatfeldolgozó székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 
Adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1-432-3232  
Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselője: Komáromi Zsolt György 
 
Rendelések teljesítéséhez igénybe vett csomagküldés
Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft
Adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.com
Adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Katona Rita
 
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
Adatfeldolgozó e-mail címe:  adatvedelem@posta.hu
Adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282
 
Rendelések teljesítéséhez igénybe vett logisztikai szolgáltatás
Adatfeldolgozó neve: Webshippy Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@webshippy.com
Adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/13. ép.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-99-88-099
 
Bankkártyás fizetés
Adatfeldolgozó neve: Paylike Inc.
Adatfeldolgozó e-mail címe: hello@paylike.hu 
Adatfeldolgozó székhelye: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia,
Adatfeldolgozó telefonszáma: +45 78 75 51 61
Számlázás
Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft
Adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu,
Adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Könyvelés
Adatfeldolgozó neve: MMB Kontovill, Mátrai Bernadett E.V. 
Adatfeldolgozó e-mail címe: mmbkontovill@gmail.com,
Adatfeldolgozó székhelye: 2400 Dunaújváros Táncsics Mihály út 8/A.
Hírlevél
Adatfeldolgozó neve: GrandSoft Kft.
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@grandsoft.hu
Adatfeldolgozó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14. 2/1
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 953 66 78
Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://www.cronmail.hu/application/data/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
A FELHASZNÁLÓK, MINT ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 
Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az Érintetteket megillető jogok az alábbiak:
Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult megismerni adatainak kezelésével kapcsolatos információkat, hogy Adatkezelő kezeli-e bármilyen személyes adatát, melyek ezek, és milyen célból, milyen időtartamig, milyen jogalap alapján teszi ezt.
Érintett ezen kérését jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.
Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az Érintett személyes adatait az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése címén tárolja, úgy Érintett kérheti a tárolt személyes adatok elküldését saját magának, vagy egy általa megjelölt másik adatkezelőnek. Ez esetben Adatkezelő köteles a kért adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban teljesíteni.
Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy adatait – amennyiben azok pontatlanok, vagy azokban változás történt, azok módosultak – az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse. Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.
Az elfeledtetéshez való jog
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak végleges és visszavonhatatlan törlését kérni, amennyiben az nem ütközik más jogszabállyal, vagy Adatkezelő jogos érdekével. Ilyen jogszabály lehet pl. a Számviteli törvény által meghatározott bizonylat megőrzési idő, vagy érvényben lévő szerződés folyamatban lévő teljesítése.
Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy adatainak kezeléséhez korábban adott hozzájárulását visszavonja. Adatkezelő köteles az Érintett kezelt adatait törölni, kivétel, ha ez a hatályos jogszabályokkal, vagy az Adatkezelő jogos, törvényben biztosított érdekével ellentétes. Érintett tudomásul veszi, hogy ha hozzájárulását a rendelés teljesítését megelőzően vonja vissza, úgy ezzel felmenti Adatkezelőt szerződéses kötelezettségének teljesítése alól.
ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által megadott személyes adatok kezelése során megtette a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelen kezekbe ne kerüljenek. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben Adatvédelmi incidens történik, úgy – amennyiben az incidens kockázata alapján a hatályos jogszabályok előírják – az Adatkezelő haladéktalanul (de legkésőbb a törvény által előírt határidőn belül) értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát valamint az Érintetteket az Adatvédelmi incidensről, az incidens során érintett adatok köréről, valamint az incidens veszélyének ismert súlyosságáról. 
 
PANASZKEZELÉS
Amennyiben Érintett panasszal kíván élni Adatkezelő adatkezelésének ügyében, úgy jogorvoslati kérelmet nyújthat be az Adatkezelő felé a Szolgáltató jelen nyilatkozatának “Impresszum” pontjánál található elérhetőségein keresztül.
 
Adatkezelő köteles haladéktalanul, de maximum 30 napos határidővel válaszolni a benyújtott panaszra a benyújtással azonos formátumban (e-mail, telefon vagy postai levél), vagy a panaszos által megadott módon, amennyiben az nem okoz az Adatkezelőnek indokolatlanul nagyobb adminisztrációs vagy anyagi terhet, többletköltséget.
 
Amennyiben Érintett nem ért egyet vagy nem fogadja el a panaszával kapcsolatban Adatkezelő válaszát, vagy panaszának kezelését, úgy jogorvoslati kérelmét az alábbi hatóság felé nyújthatja be:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Weboldal: http://naih.hu
 
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok előírásai alapján végzi:
Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 3. évi C. törvény a számvitelről
 4. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 1. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 2. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 4. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 5. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 
SZERZŐI JOG
Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jelen weboldal szerzői műnek minősül, így szerzői jogi védelem alatt állnak a weboldalon található szöveges és képi tartalmak, a weboldal adatbázisa, és minden olyan megjelenítés, ami a fent említett jogszabály értelmében szerzői joggal védett műnek számít (a továbbiakban: tartalom). A jelen weboldalon található tartalmak kizárólag Szolgáltató írásbeli engedélyével használhatók fel. 
Tilos az oldalon lévő tartalmak, tartalmi elemek és informatikai adatok engedély nélküli felhasználása, többszörözése, elektronikus vagy papír alapú adathordozón történő megjelenítése, mentése. Az engedély nélküli üzletszerű felhasználást a jogszabályok büntetik, így a jogtalan felhasználók ellen a Szolgáltató, mint a szerzői jogok tulajdonosa megteszi a szükséges jogi lépéseket.
 
IDÉZHETŐSÉG
Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében lehetőség van a weboldal tartalmából idézni a jogszabály által engedett mértékben és módon.
A weboldalon található bármely tartalom maximálisan 20%-a használható fel idézetként, amennyiben az idézet alatt, mellett a Felhasználó megjeleníti a forrást is, a forrás oldalára mutató linkkel.
Tilos a weboldal tartalmának bármely részének idézése, amennyiben Felhasználó az idézet megjelenítésének helyén nem jeleníti meg a forrást, és/vagy nem helyez el a forrásra mutató linket. Az idézetek engedély nélküli megjelenítéséért Szolgáltató – amennyiben a hatályos jogszabályok erre vonatkozóan másképpen nem rendelkeznek – 100 000.- forint (egyszázezer forint) + Áfa mértékű kötbért fizetni, valamint Szolgáltató felszólítására Felhasználó köteles az idézett tartalom jogtalan megjelenítését azonnal megszüntetni.
 
TOVÁBBI JOGI KÖVETELMÉNYEK WEBÁRUHÁZAK ESETÉN
 
Hírlevelek alján
 • leiratkozó link
 • impresszum
 
Egységárak feltüntetése
 
Könnyen elérhető jogi és szállítási információk (ÁSZF, benne Elállási jogi tájékoztató és minta, Szavatossági szabályok, Adatkezelési nyilatkozat, Impresszum, Szállitási díjak, Fizetési módok, stb)
 
Egyértelmű árkommunikáció bruttó, fizetendő árakkal, érthető, előre kalkulálható szállitási és más szolgáltatási költséggel
 
Az Általános Szerződési Feltételek elérési linkjének megjelenítése a rendelés visszaigazoló e-mail-ben.
 
Minden korábbi ÁSZF-et elérhetővé kell tenni, hogy a vásárlók bármikor meg tudják tekinteni a vásárlásuk idejében érvényes ÁSZF-t, szezrődést.
 
Az Elállási jogi tájékoztató elküldése (pl. mellékletben, vagy számlán) “tartós adathordozón” a megrendelőnek.
 
Kötelező nyilatkoztatás
 • Tudomásul veszem, hogy megrendelésemmel fizetési kötelezettségem keletkezik.
 • Az Általános szerződési feltételeket elfogadom.
 • Az Adatkezelési nyilatkozatot megismertem.
Nem lehet előre pipa
 
Impresszum a kötelező adattartalommal
 
Fizetési mód felszámított díja, felára nem lehet több, mint a webáruház ezzel kapcsolatban felmerülő költsége
 
Egységes, rendelési helytől vagy felhasználó lakhelyétől független árazás (differenciálatlan)
 
AZ ÁSZF KÖTELEZŐ ELEMEI
Cégadatok
Ügyfélszolgálat
Panaszkezelés
Jogorvoslati lehetőségek (Békéltető testület, Online Vitarendezési Platform)
Szerzödés nyelve
Szerzödés iktatása
Etikai szervezeti tagság, Kódex
Elállási jog (amely a rendelés kézhezvételét megelőzően is megilleti a vásárlót), elállási mintatájékoztatóval
Termék-, és kellékszavatosság, mintatájékoztatóval
Árak értelmezése, hibás ár definiciója
Megrendelés menete, leírása
Felmerülő költségek, kötelezettségek
Beviteli hibák javításának lehetőségei
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
 • 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvé
 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997.évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011.évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 

Archívum

img advertisement